Kallelse till Årsmöte i LUGI HF, HK Farmen och LIGU 2024

Härmed inbjudes alla medlemmar till årsmöte i föreningarna.
Datum: den 18 juni 2024
kl 18:00 LUGI HF
kl 18.45 HK Farmen
kl 19.30 LIGU
Plats: Loungen plan 2, Sparbanken Skåne Arena
Årsmöteshandlingarna erhålles vid årsmötet och finns tillgängliga på
kansliet from den 11 juni.

Motioner skickas till info@lugihandboll.se senast den 18 maj 2024.
Dagordning för årsmötet den 18 juni 2024

 1. Frågan om mötets behöriga utlysande
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
 8. Fastställande av balansräkningen
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
  verksamhetsåret
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret
 12. Val av föreningens kassör för det kommande verksamhetsåret
 13. Val av föreningens övriga styrelseledamöter och suppleanter för det
  kommande verksamhetsåret
 14. Val av två revisorer för det kommande verksamhetsåret
 15. Val av två revisorssuppleanter för det kommande verksamhetsåret
 16. Fastställande av medlemsavgiften
 17. Val av ordförande och två ledamöter att utgöra föreningens
  valberedning under det kommande verksamhetsåret
 18. Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor
  18.1 Utredning varom beslut togs på Årsmötet 2023
  18.2 Förslag till nya Stadgar för LUGI HF
 19. Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen minst 14
  dagar före mötet
 20. Övriga frågor, varom beslut ej kan fattas
Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.