Vad är I-PROTECT?

I-PROTECT är ett forskningsprojekt om handbollsträning med skadeförebyggande och prestationshöjande principer för ungdomar (13-17 år). Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet, LUGI HF, H43 Lund, Skånes handbollsförbund och Svenska handbollsförbundet.

Följ oss på Facebook där du kan läsa mer om projektet

Projektgruppen I-PROTECT
Eva Ageberg, professor, ansvarig forskare, Lunds universitet
Sofia Bunke, universitetslektor, Lunds universitet
Jennie Linnéll, projektassistent, Lunds universitet samt förbundsinstruktör i handboll och
elithandbollsspelare
Hans Torsmar, klubbchef LUGI HF
Jonas Brandt, ansvarig sportkommittén H43 Lund
Emme Adébo, utvecklingsansvarig Skånes handbollförbund

 

Information om I-PROTECT september 2020

Här kommer senaste nytt om I-PROTECT! Följ oss gärna på Facebook där du också kan läsa mer om projektet: www.facebook.com/iprotect.handboll

I-PROTECT testas i alla ungdomslag säsongen 2020/2021

Alla ungdomslag (13–17 år) i LUGI HF och H43 Lund är nu igång med handbollsträning med integrerad skadeförebyggande träning! I kursen för ledare ingick teoretisk och praktisk utbildning i skadeförebyggande principer och övningar utifrån ett idrottsmedicinskt och idrottspsykologiskt perspektiv samt genomgång av mobilapplikationen I PROTECT GO. Varje klubb kom överens om rutiner för implementering av I-PROTECT i lagen.
Mobilapplikationen I-PROTECT GO utvecklas nu vidare.

Mobilapplikationen I-PROTECT GO är specifikt utvecklad för I-PROTECT. Den färdiga versionen ska innehålla målgruppsanpassade moduler. Modulen för ledare finns. De ledare som genomgått utbildningen har tillgång till appen och testar den nu i sitt/sina respektive lag. Under hösten 2020 ska vi utveckla moduler i appen för spelare, klubbrepresentanter och vårdnadshavare.

Frågeformulär och intervjuer under säsongen 2020/2021.

Under handbollssäsongen 2020/2021 ska vi undersöka hur I-PROTECT fungerar. Vi kommer att skicka frågeformulär till och/eller genomföra intervjuer med spelare, ledare, klubbrepresentanter och vårdnadshavare.

Frågor och ansvariga
 LUGI HF: Hans Torsmar (hans@lugihandboll.se)
 H43 Lund: Jonas Brandt (jonas.brandt@h43lund.se)
 Skånes handbollförbund: Emme Adébo (emme@skanskhandboll.se)
 Lunds universitet: Eva Ageberg (eva.ageberg@med.lu.se), Sofia Bunke, Jennie Linnéll, Karin Moesch

Hälsningar
Patrik Bengtsson och projektgruppen I-PROTECT

 

Senaste nytt från I-PROTECT, maj 2020

Vad gör vi nu?

I-PROTECT fortsätter under 2020 och 2021 där vi vidareutvecklar I-PROTECT GO, en mobilapplikation som innehåller skadeförebyggande övningar som är integrerade i handbollsträningen (uppvärmning, handbollsträning, fys-/gym-träning). Övningarna bygger på aktuell forskning, är handbollsspecifika och är framtagna av experter inom idrottsmedicin, idrottspsykologi och handboll samt tränare och spelare. 

Fem lag i LUGI handboll och H43 Lund testade en första prototyp av I-PROTECT GO hösten 2019. Under våren 2020 ska vi vidareutveckla övningarna och mobilapplikationen utifrån den återkoppling vi fick av tränare och spelare. Hittills är mobilapplikationen utvecklad för tränare. Moduler till spelare, klubbrepresentanter och vårdnadshavare är under utveckling. Vi ska också utveckla en plan för införande av I-PROTECT utifrånklubbarnas behov och förutsättningar. 

Målet är att ta fram ett utbildningspaket med skadeförebyggande träning som sedan ska testas av tränare och spelare i alla ungdomslag (13–17 år) i LUGI HF och H43 Lund säsongen 2020–2021. 

 

Spridning 

Hittills har vi presenterat I-PROTECT på internationella konferenser (till exempel IOC world conference on prevention of injury and illness in sport, Scandinavian Congress in Handball Medicine, Scandinavian Sports Medicine Congress) och publicerat två artiklar i vetenskapliga tidskrifter (https://doi.org/10.1111/sms.13323ochhttp://dx.doi.org/10.1136/injuryprev-2019-043468).

Har du frågor så är du välkommen att höra av dig till någon av oss i planeringsgruppen!

Följ oss på vår Facebooksida

Läs mer i denna PDF

 

Planeringsgruppen I-PROTECT

 

Kontaktperson Lunds UniversitetInstitutionen för hälsovetenskaper

Eva Ageberg, professor, ansvarig forskare

Telefon: 046-2224943

E-post: eva.ageberg@med.lu.se

Sofia Bunke, universitetslektor, Institutionen för psykologi

E-post: sofia.bunke@psy.lu.se

Jennie Linnéll, projektassistent, Institutionen för hälsovetenskaper samt förbundsinstruktör i handboll och elithandbollsspelare

E-post: jennie.linnell@med.lu.se

 

Kontaktpersoner handboll

Hans Torsmar, klubbchef LUGI HF

hans@lugihandboll.se

Jonas Brandt, ansvarig för sportkommittén H43 Lund

jonas.brandt@h43lund.se

Emme Adébo, utvecklingsansvarig Skånes handbollförbund

emme@skanskhandboll.se

 

 

 

Senaste nytt från I-PROTECT, april 2019

Vad gör vi nu?

Nu pågår andra delstudien i projektet som grundar sig på resultat från första delstudien. Vi genomför workshops med tränare och spelare där vi testar, utvärderar och vidareutvecklar skadeförebyggande övningar som är integrerade i handbollsträningen. Övningarna grundar sig på aktuell forskning och samlad kunskap från experter inom idrottsmedicin, idrottspsykologi och handboll. De skadeförebyggande övningarna har fokus på både kroppen och knoppen. För kroppen ingår aspekter som allsidig träning, rörelseteknik i hopp, landning och sidoförflyttning, rörelseteknik i kast samt muskelstyrka. För knoppen ingår aspekter som motivation, att vara här och nu samt feedback. Målet är att ta fram ett utbildningspaket med skadeförebyggande träning som sedan ska testas av tränare och spelare i LUGI HF och H43 Lund.

Vad visade första delstudien?

I första delstudien tog vi reda på vad spelare, tränare, vårdnadshavare samt representanter på klubb- och förbundsnivå behöver för att skadeförebyggande träning ska bli en naturlig del av handbollsträningen. Deltagarna tyckte bland annat att det var viktigt att: veta och förstå nyttan med övningarna; ha övningar som är handbollsspecifika, meningsfulla och integrerade i handbollsträningen; veta att skadeförebyggande träning också gör dig till en bättre handbollsspelare och att skadeförebyggande träning ska ingå i klubbens utbildningsplan. Studien är publicerad i vetenskaplig tidskrift och finns tillgänglig via denna länk

I-PROTECT är ett forskningsprojekt om skadeförebyggande träning inom ungdomshandboll (13-17 år) i samarbete mellan Lunds universitet, H43 Lund, LUGI HF och Skånes handbollförbund. Tillsammans utvecklar vi handbollsspecifik skadeförebyggande träning utifrån klubbarnas behov och förutsättningar med aktuell forskning som grund. Målet är att skadeförebyggande träning ska bli en självklar del och rutin i handbollsträningen. I-PROTECT står för ”Implementing injury Prevention training ROutines in TEams and Clubs in youth Team handball”. Forskningsprojektet pågår under flera år.

Har du frågor så är du välkommen att höra av dig till Eva Ageberg eller Sofia Bunke!


Senaste nytt från I-PROTECT, maj 2018

Delstudie 1
Den första delstudien genomfördes under 2016 och svarade på vad spelare, tränare,
vårdnadshavare, klubbrepresentanter samt representanter från Skånes handbollförbund och
Svenska handbollförbundet anser viktigt för att i högre grad integrera handbollsspecifik
skadeförebyggande träning i ungdomslagen. Klubbpolicy och samarbete med experter; Utbildning, kunskap och kontinuitet; Inspiration, motivation och rutiner, samt Situationer och övningar framkom som viktiga områden att arbeta vidare med för att få skadeförebyggande träning att bli en naturlig del av handbollsträningen.

Delstudie 2 pågår
Med utgångspunkt i den första delstudien genomför vi nu workshops med forskare, spelare och tränare. Forskarna har expertis inom skadeförebyggande träning utifrån ett fysiologiskt-,
biomekaniskt-, psykologiskt- och implementeringsperspektiv. Målet är att ta fram riktlinjer till ett utbildningspaket med skadeförebyggande träning som ska testas av tränare och spelare i Lugi HF och
H43 Lund.

Senaste nytt från I-PROTECT, augusti 2017

Resultatet från den första studien bildar nu ett diskussionsunderlag för delstudie två som tar sin utgångspunkt i fokusgrupper. Syftet med fokusgrupperna är att tillsammans och utifrån olika perspektiv diskutera och ta ställning till hur handbollsspecifik skadeförebyggande träning bland ungdomar 13-17 kan utformas i LUGI HF och H43 Lund. Vi kommer att genomföra fokusgrupper med forskare, tränare, spelare, föräldrar och klubbrepresentanter under hösten 2017 och våren 2018. En fokusgrupp kommer att bestå av 6-8 personer som träffas vid ett till två tillfällen. Målet är att gemensamt utveckla handbollsspecifik skadeförebyggande träning utifrån klubbarnas behov och förutsättningar samt med aktuell forskning som grund.

Här kan du läsa mer om resultatet

Har du frågor så är du välkommen att höra av dig till Eva Ageberg eller Sofia Bunke;

Kontakt

Eva Ageberg, docent, ansvarig forskare
Institutionen för hälsovetenskaper
Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Telefon: 046-2224943
E-post: eva.ageberg@med.lu.se

Sofia Bunke, universitetslektor
Institutionen för psykologi
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Lunds universitet
Telefon: 046-2221537
E-post: sofia.bunke@psy.lu.se

 

BAKGRUND

Skadeförebyggande träning minskar risken för skada. Denna typ av träning behöver utvecklas specifikt för ungdomar inom handboll. 

I-PROTECT är ett forskningsprojekt om skadeförebyggande träning inom ungdomshandboll (13-17 år) i samarbete med H43 Lund och LUGI HF. Syftet är att tillsammans med handbollsklubbarna utveckla skadeförebyggande träning utifrån klubbens behov och förutsättningar. Projektet pågår under minst tre år och består av flera delar. Målet är att skadeförebyggande träning ska bli en självklar del i handbollsträningen.

I-PROTECT står för ”Implementing injury Prevention exercise ROutines in TEams and Clubs in youth Team handball”.

Maj 2016 påbörjas en brainstorming-process via ett online-formulär som skickas ut via e-post. Här kommer ett slumpmässigt urval av spelare och vårdnadshavare samt alla tränare/ledare och anställda eller ledamöter i styrelse/kommitté på klubbnivå som är engagerade i ungdomshandboll att tillfrågas om att delta. Representanter från Skånes handbollförbund och Svenska Handbollsförbundet kommer också att medverka.

Följande lag är slumpmässigt utvalda att ingå i den första delen av forskningsprojektet:
H43 Lund: F99, P00, F01, P02:N, F02/03
LUGI HF: P99, F00, P01, F02, P03

I-PROTECT leds av en forskargrupp från Lunds universitet med kompetens inom fysioterapi, idrottsmedicin, psykologi och implementering. Studien är ett samarbete mellan LUGI HF, H43 Lund, Skånes handbollförbund och Svenska Handbollsförbundet. Studien är godkänd av etikprövningsnämnden i Lund.

Kontakt
Eva Ageberg, docent, ansvarig forskare

Institutionen för hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Telefon: 046-2224943

E-post: eva.ageberg@med.lu.se

 

 

 

 

Sofia Bunke, universitetslektor

Institutionen för psykologi

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet

Telefon: 046-2221537

E-post: sofia.bunke@psy.lu.se

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.