Kallelse till Årsmöte LUGI Handbollsförening 2022

Härmed inbjuds alla medlemmar i LUGI HF till årsmöte i föreningen.

Datum: 16 juni 2022 kl 18:00

Plats: Kraftringen Lounge, Sparbanken Skåne Arena.

Årsmöteshandlingarna erhålles vid Årsmötet.

Motioner inskickas till info@lugihandboll.se men senast den 2 juni -22.

Dagordning årsmötet 2022-06-16

1 Frågan om mötets behöriga utlysande
2 Fastställande av dagordningen
3 Val av mötesordförande
4 Val av mötessekreterare
5 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
6 Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
7 Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
8 Fastställande av balansräkningen
9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
10 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
11 Val av föreningens ordförande fr det kommande verksamhetsåret
12 Val av föreningens kassör för det kommande verksamhetsåret
13 Val av föreningens övriga styrelseledamöter och suppleanter fr det kommande verksamhetsåret
14 Val av två revisorer fr det kommande verksamhetsåret
15 Val av två revisorssuppleanter för det kommande verksamhetsåret
16 Fastställande av medlemsavgiften
17 Val av ordförande och två ledamöter att utgöra föreningens valberedning under det kommande verksamhetsåret
18 Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor
19 Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen minst 14 dagar före mötet
20 Övriga frågor, varom beslut ej kan fattas

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.