Kallelse till Årsmöte LUGI Handbollsförening 2021

Härmed inbjuds alla medlemmar i LUGI HF till årsmöte i föreningen.

Datum: 17 juni 2021 kl 18:00

Plats: Kraftringen Lounge, Sparbanken Skåne Arena.

Årsmöteshandlingarna erhålles vid Årsmötet.

Motioner inskickas till info@lugihandboll.se men senast den 4 juni -21.

 

Dagordning årsmötet 2021-06-17

1Frågan om mötets behöriga utlysande
2Fastställande av dagordningen
3Val av mötesordförande
4Val av mötessekreterare
5Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
6Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
7Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
8Fastställande av balansräkningen
9Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
10Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
11Val av föreningens ordförande fr det kommande verksamhetsåret
12Val av föreningens kassör för det kommande verksamhetsåret
13Val av föreningens övriga styrelseledamöter och suppleanter fr det kommande verksamhetsåret
14Val av två revisorer fr det kommande verksamhetsåret
15Val av två revisorssuppleanter för det kommande verksamhetsåret
16Fastställande av medlemsavgiften
17Val av ordförande och två ledamöter att utgöra föreningens valberedning under det kommande verksamhetsåret
18Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor
19Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen minst 14 dagar före mötet
20Övriga frågor, varom beslut ej kan fattas
Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.