Kallelse till Årsmöte i LUGI HF 2023

Härmed inbjudes alla medlemmar i LUGI HF till årsmöte i föreningen.

Datum: den 15 juni 2023, kl 18:30

Plats: Kraftringen Lounge, Sparbanken Skåne Arena

Årsmöteshandlingarna erhålles vid årsmötet.

Motioner skickas till info@lugihandboll.se senast den 1 juni 2023.

Dagordning för årsmötet den 15 juni 2023

 1. Frågan om mötets behöriga utlysande
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
 8. Fastställande av balansräkningen
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret
 12. Val av föreningens kassör för det kommande verksamhetsåret
 13. Val av föreningens övriga styrelseledamöter och suppleanter för det kommande verksamhetsåret
 14. Val av två revisorer för det kommande verksamhetsåret
 15. Val av två revisorssuppleanter för det kommande verksamhetsåret
 16. Fastställande av medlemsavgiften
 17. Val av ordförande och två ledamöter att utgöra föreningens valberedning under det kommande verksamhetsåret
 18. Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor
 19. Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen minst 14 dagar före mötet
 20. Övriga frågor, varom beslut ej kan fattas
Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.