Vinröda stödet

LUGI HF strävar efter att ge barn och ungdomar, som är aktiva inom föreningen, en trygg miljö som är fri från kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och mobbing. LUGI HF:s målsättning är att arbeta förebyggande och strukturerat mot kränkningar och trakasserier samt att främja de vinröda principerna som fungerar som riktlinjer för verksamheten.

Vinröda stödet är en grupp inom föreningen som fått i uppdrag av styrelsen att arbeta med dessa frågor. Inom gruppen finns kompetens av olika slag för att kunna hantera situationer som kan uppkomma till följd av trakasserier eller kränkande behandling. Vinröda stödet ska också främja de vinröda principerna tillämpning. När det gäller dessa frågor ska Vinröda stödet fungera som en stödfunktion till styrelsen, ungdomskommittén och ledarna.

Vinröda stödet arbetar efter en handlingsplan som löpande uppdateras. Syftet med handlingsplanen är att visa hur LUGI HF arbetar aktivt och planerat, både på kort och lång sikt, för att barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga i föreningen.

Genom de olika aktiviteterna i handlingsplanen lyfts frågor som berör trakasserier och kränkningar vilket skapar en medvetenhet om dessa frågor och en kunskap om vilka risker som kan finnas inom LUGI HF:s verksamhet. Det förebyggande arbetet leder också till att man inom föreningens verksamhet tidigt kan upptäcka eventuell förekomst av trakasserier och kränkande behandling. Gruppen träffas 4 gånger/år.

Till e-posten vinrodastodet@lugihandboll.se kan alla i föreningen höra av sig med frågor eller för att söka hjälp. Där kommer man att få professionell hjälp och svar på sina frågor! Självklart hanteras alla frågor med sekretess.

LUGI Vinröda Stödets medlemmar:

Sara Nelson – Styrelsen LUGI

Leif Sundbäck – AU Lundaspelskommittén, Senior Adviser

Pelle Davidsson – Ungdomsledare/Kommittéledamot, Psykolog och organisationskonsult

Veronika Demmer Selstam -Skolsköterska, Utvecklingsstrateg

Hans Torsmar – Klubbchef LUGI HF

Copyright © 2018 LUGI Handboll
lugihandboll.se är LUGI Handbolls officiella hemsida.