KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I LUGI HF - Påminnelse

Välkommen till årsmötet som hålls i Glasbollen, Sparbanken Skåne Arena, tisdagen den 20 juni kl 17:30.

Dagordning

1. Frågan om mötets behöriga utlysande.

2. Fastställande av dagordning.

3. Val av mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare.

5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.

6. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.

8. Fastställande av balansräkning.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.

11. Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret.

12. Val av föreningens kassör för det kommande verksamhetsåret.

13. Val av föreningens övriga styrelseledamöter och suppleanter för det kommande

verksamhetsåret.

14. Val av två revisorer för det kommande verksamhetsåret.

15. Val av två revisorssuppleanter för det kommande verksamhetsåret.

16. Fastställande av medlemsavgiften.

17. Val av ordförande och två ledamöter att utgöra föreningens valberedning under det

kommande verksamhetsåret.

18. Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor.

19. Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen minst 14 dagar före mötet.

20. Övriga frågor, varom beslut ej kan fattas.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt på årsmötet.

 

Valberedningens förslag

Styrelse

Omval:

Peter Andersson, ordförande

Anders Eriksson, kassör

Petter Berg

Per Björkman

Sanna Helander

Karl Löfmark

Lena Påhlman

Kjell Sjöström

Nyval:

Pia Silverstolpe

Revisorer

Göran Neckmar

Ingvar Karlsson

 

Fler nyheter från Mer LUGI